STADGAR

för Lions Club Turinge stipendier.

Antagna 1972

Ändrade 1984, 1998, 2004, 2008, 2012, 2016

§1    LC Turinge utdelar årligen två ungdomsstipendier och två ungdomsledarstipendier.
        Stipendiebeloppen är 5000 kr vartdera. Dock förutsätts att tillräckligt kvalificerad
        sökande finn
§2    Stipendierna är ej behovsprövade. De tilldelas personer som gjort en förtjänstfull
        insats inom ideell, idrottslig, kulturell eller konstnärlig verksamhet som aktiv
        utövare resp. ledare för aktiva ungdomar.

§3
    Som stipendiat utses person som är bosatt i eller verksam i Nykvarns kommun.
§4    Fördelningen av stipendier handläggs och beslutas av Stipendiekommittén, som
        utses av klubbmötet samtidigt med övriga klubbfunktionärer. Den skall bestå av
        tre klubbmedlemmar och två externa ledamöter.

§5   
Stipendiet offentliggörs genom annonsering i LC Turinge bulletin, som under
        sommaren utdelas till samtliga hushåll i Nykvarns kommun
          På klubbens hemsida.
        Genom anslag på kommunens anslagstavlor.
         
Annat tillkännagivande som stipendiekommittén finner lämpligt.
§6   
Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat skall lämnas till klubbens
        stipendiekommitté senast den 1 maj.

§7
    Stipendiekommittén skall utse stipendiaterna
senast en vecka innan
        stipendieutdelningen, som sker den 6 juni.

§8   
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av två klubbmöten..

        Senaste ändringen beslutad enligt §8 på klubbmötet 2016-03-08.